Tel. 010-6628-9600


상호 : 비치하임펜션  |  대표자 :  김영민  |  사업자번호 : 602-47-00437

주소 : 부산광역시 기장군 일광읍 문오성길 727  |  계좌 : 농협은행 / 3561395817513 / 김영민(비치하임펜션)

B동 상호 : 기장펜션  |  대표자 :  정복매  |  사업자번호 : 304-30-06878

주소 : 부산광역시 기장군 일광읍 문오성길 729  |  계좌 : 농협은행 / 3521565339113 / 정복매(기장펜션)

Copyright ⓒ 부산 비치하임펜션 All Rights Reserved   /   Designed by. 감성공간연구소   수정사항 접수하기